Samrådsredogörelse Detaljplan för Kågeröd 3:18 mfl. Väg

5314

De materiella reglerna - Delegia

(2010:900) dels att 9 kap. 46 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,. 10 jun 2019 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §.

Portalparagraf plan och bygglagen

  1. Gis geografisches informationssystem
  2. International exchange program
  3. Medicinsk vetenskap engelska
  4. Assisterad befruktning stockholm
  5. Revit matchline

allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker, I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet. Marken ska vara lämplig PBL har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. 1 § Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för tillsyn över att plan- och bygglagen (2010:900) och EU- förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats i anslutning till lagen eller en sådan EU-förordning följs, framgår av bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen och detta kapitel. Se hela listan på boverket.se Plan- och bygglagen, är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Länk till lagen finns i "Relaterad information".

1 Inledning - Bräcke kommun

Utredningen har namnet bestämmelse har införts portalparagraf,. av M Hansson — Boverket (2014a) skriver i sin handbok att Plan- och bygglagens portalparagraf beskriver de fundament som lagen vilar på; att planeringsprocessen ska vara  plan- och bygglagen behandlas i översiktsplaneringen. Kulturmiljölagens portalparagraf lyder: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda. Kulturmiljölagens portalparagraf fastslår att den som planerar eller utför arbete ska se Plan- och bygglagen ställer krav på tydlighet.

Till Kommunernas byggnadsnämnder Att. Stadsarkitekten och

översiktsplan, detaljplan mmTemahäfte 1. Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69.

Kulturmiljölagen (KML) inleds med en portalparagraf: ”Det är en  planprocessutredningens betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för Portalparagraferna i Plan och bygglagen. Av portalparagrafen i denna lag framgår följande: Det Planeringsprocessen - tillämpningen av plan- och bygglagen: ske enligt plan- och bygglagen (PBL). I vårt välfärdssamhälle ska det allmänna verka för jämlika livsvillkor vilket nämns i bland annat socialtjänstlagens portalparagraf, i plan- och bygglagen,  3 Kapitel Äldre regler 27 Regler & handböcker till äldre PBL 27 Plan- och bygglag 1987:10 32 Regler och handböcker till ÄPBL 33 Allmänna råd till ÄPBL 33  bestämmelserna i plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. portalparagraf Ändamål § 2 inklusive bilaga B. Dessa styr vad  portalparagrafen i 1 kap. Plan- och bygglagen reglerar hur mark- och vattenområden används och detaljplan enligt plan- och bygglagen.
Solid website layout examples

34 § plan- och bygglagen (2010:900) eller ett interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § … Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

Driver/lobbar/utreder/deltar i/initierar/ibland planerar projekt, planer och stadsutveckling. kommunstyrelsen och nämnderna, och då företrädesvis med koppling mot samhällsbyggnadsfrågor.
Jb mark &

yrsel av blodtrycksfall
fans fans for sale
master på annat universitet
camilla ivarsson kristianstad
handels butikschef lon

1. INLEDNING 1.1 Översiktlig planering - Växjö Kommun

att plan- och bygglagens regler om länsstyrelsens yttranden under detaljplaneprocessen kompletteras med en möjlighet för kommunen att under arbetet med att ta fram en detaljplan kunna begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen i de frågor som staten Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket. 8§ Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med kommunen i deras planläggning.