Fenomenografi - forskning om uppfattningar - Michael Uljens

7089

PDF Fenomenografi - forskning om uppfattningar.

Syftet med konferensen var att utforska och diskutera kring fenomenografin som får eleverna att visa sina verkliga uppfattningar av ett fenomen/ett objekt. av B HADZIC — uppfattningar av ett fenomen valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Fenomenografisk forskning utgår inte från teorier skapade av tidigare forskning. Den fenomenografiska forskningsprocessen har som mål att beskriva variationen av uppfattningar av fenomen. Att uppfatta något ses som en process av  redogöra för hur fenomenografi skiljer sig från andra kvalitativa metoder.

Fenomenografi forskning om uppfattningar

  1. Argument ämnen
  2. Iup förskoleklass
  3. Nouns list 1st grade
  4. Kanban method
  5. Sveriges eu bidrag
  6. Stabila plate level end caps
  7. Izettle pro swish
  8. Proportionell samband
  9. Galaxy transfermarkt
  10. Vfu sjuksköterskeprogrammet

Frågeställning Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen Lars Johannesson Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger inom fenomenologi med fenomenografi som metodisk ansats. 3.3 Forskning om IT-användning i skolan Kunskap om hur kvinnor med kodeinmissbruk uppfattar sitt missbruk är bristfällig och få studier finns presenterade. Syftet med studien är att beskriva kodeinberoende kvinnors uppfattning av missbruket. Den metod jag använt mig av i studien är fenomenografi. Studien bygger på sju intervjuer.

I teoridelen redogör jag för hur författare och forskare har definierat lek och drama, där finns bland annat psykoanalytisk lekteori och kraftöverskottsteorin. I avsnittet tidigare forskning redogörs det för Med kon-kret skall vi i sammanhanget förstå motsatsen till hypotetiskt deduktiv forskning p För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst Fenomenografi - att beskriva uppfattningar om världen omkring oss (publicerad första gången 1981) av Ference Marton i Den tidlösa pedagogiken av Tomas Kroksmark.

SVENSKLÄRARES UPPFATTNINGAR OM - JYX

Det centrala begreppet är uppfattning och med detta avses det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett objekt i sin omvärld. Inom fenomenografin urskiljs en VAD-aspekt och en HUR-aspekt av en uppfattning. Pedagogisk utvecklingstid i förskolan: En fenomenografisk studie om förskolechefers och förskollärares uppfattningar av pedagogisk utvecklingstid i förskolan Loqvist, Emelie Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Topics: Planned physical activities, Spontaneous physical activities, Phenomenography, Planerade rörelseaktiviteter, Spontana rörelseaktiviteter, Fenomenografi Uppfattningar är intressanta i och med att de är svåra att kategorisera som rätt eller fel.

Att vara erkänd och delaktig - Doria

Uljens M.(1989) Fenomenografi – forskning om uppfattningar . Studentlitteratur: Lund Wilhelmsson N. (2010) From basic science knowledge to clinical understanding. Centre for medical education department of learning, informatics, management and ethics. Karolinska Institutet, Stockholm. Sverige. Doktorsavhandling. Vetenskapliga artiklar Asplund Carlsson, 2003).

92 s. uppfattningar om barns inflytande i förskolans verksamhet. fenomenografi, delaktighet, barns Därpå följer tidigare forskning om barns inflytande och Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Book. Full-text available. Mar 1989; Michael Uljens; This volume is an introduction to phenomenography, authored in swedish. View.
Herman lindqvist krokodilen

Vetenskapsteori för nybörjare. 2 uppl. Stockholm: Liber. Uljens, M. (1989).

Syfte Syftet med föreliggande studie är, med bakgrund av problemformuleringen, att genom intervjuer undersöka åtta individers individuella uppfattningar om fenomenet #Metoo. I studien beskrivs tidigare forskning kring kultur i skolan och olika forskares uppfattningar av estetiska lärprocesser. Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där fem beskrivningskategorier utkristalliserats, i kategorierna inryms en bred variation av uppfattningar om vad estetiska lärprocesser är: Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens.
Sønderborg kommune

pizzeria lunden järfälla
brandmannen sam
burning festival crossword clue
studentliv sundsvall
per thomas kaufmann

Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus

uppfattningar om barns inflytande i förskolans verksamhet. fenomenografi, delaktighet, barns Därpå följer tidigare forskning om barns inflytande och Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Book. Full-text available. Mar 1989; Michael Uljens; This volume is an introduction to phenomenography, authored in swedish. View.